Pressemeddelelse
22. juni 2021
 
 
 
 
 
 

Gentofte Kommune ophæver samarbejdet med Nemlig.com

 
 
 
 

Gentofte Kommune igangsatte i maj en kontrolsag vedrørende kommunens anvendelse af Nemlig.com og Intervare for at sikre, at de to virksomheder overholder kommunens arbejdsklausul.

 
 
 
 

På baggrund af kontrollen har kommunalbestyrelsen på et møde mandag aften besluttet at ophæve samarbejdet med Nemlig.com, da virksomheden ikke vil udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for underleverandørers ansatte.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden at pålægge Intervare bod, indtil virksomheden kan dokumentere, at den overholder Gentofte Kommunes arbejdsklausul.

 

En række af kommunens institutioner har anvendt Nemlig.com til at levere dagligvarer. Intervare leverer dagligvarer til 577 borgere, der modtager hjælp til indkøb.

 

Borgmester Michael Fenger siger:

Vi har den holdning, at der skal være ordentlige forhold for medarbejderne i de virksomheder, der er leverandører til vores kommune. Det er vi meget tydelige om, når vi indleder et samarbejde. Heldigvis er det meget sjældent, at vi ikke ved dialog kan finde os til rette med vores leverandører.

 

I de konkrete to sager har vores kontroller vist, at der er forhold, der skal rettes op på. Det udslagsgivende for ophævelsen af samarbejdet med Nemlig.com har været, at virksomheden ikke har ønsket at dokumentere arbejdsforholdene hos en underleverandør, selv om det er et krav i den arbejdsklausul, der er underskrevet.

 

Samarbejdet med Nemlig.com ophører fra i dag.

 

 

Baggrund for ophævelse af kontrakt med Nemlig.com og bod til Intervare

På baggrund af en række uanmeldte kontrolbesøg i maj 2021 anmodede Gentofte Kommune den 27. maj Nemlig.com og Intervare om senest den 3. juni 2021 at fremsende materiale vedrørende en række ansatte på lageret og chauffører for hver af de to virksomheder med henblik på at kontrollere om virksomhederne overholder kommunens arbejdsklausul. For Nemlig.com blev der kontrolleret tre lagermedarbejdere og tre chauffører og for Intervare fem lagermedarbejdere og to chauffører.

 

Både Nemlig.com og Intervare har den 3. juni 2021 fremsendt materiale på lagermedarbejdere. Intervare har tillige fremsendt materiale på chauffører. Nemlig.com har oplyst, at de ikke kan udlevere oplysninger på chauffører, da de er ansat hos underleverandører.

 

Gentofte Kommunes revision har gennemgået det modtagne materiale og konkluderet, at der både hos Nemlig.com og Intervare er medarbejdere, hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området, og begge firmaer har således overtrådt kommunens arbejdsklausul.

 

Om Gentofte Kommunes arbejdsklausuler

Gentofte Kommune indførte i 2010 arbejdsklausuler på bygge- anlægskontrakter og i 2013 på tillige på tjenesteydelseskontrakter med et driftselement.

 

Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at hovedleverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Hovedleverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med driftsopgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underleverandører.

 

Gentofte Kommune kan kræve dokumentation for, at medarbejderne er orienteret. Gentofte Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Hovedleverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Gentofte Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

 

Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter.

 

Læs hele Gentofte Kommune arbejdsklausul

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Kommunikationschef Marianne Grundsøe, telefon 2938 2501 eller mags@gentofte.dk.